Zjednodušený popis

  • Dlhodobý majetok sa používa dlhšie ako 1 rok, nemení formu, opotrebúva sa postupne, svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne, podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní
  • Odpisovaním dlhodobého majetku sa prenáša obstarávacia cena postupne a bez prerušenia do nákladov na činnosť.
  • Dlhodobý majetok sa člení na:

  • dlhodobý nehmotný majetok
  • dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a neodpisovaný
  • dlhodobý finančný majetok