• Účtovná uzávierka

 • je súhrn činností, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné účtovné obdobie. Jej úlohou je zostavenie účtovnej závierky. Sú to posledné zápisy, ktoré sa obyčajne účtujú na konci roka.
 
 • Účtovná závierka

 • je výsledným produktom účtovnej uzávierky a predstavuje zostavenie účtových výkazov.

Register účtovných závierok

 • Od 01.01.2014 vznikol REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK - www.registeruz.sk, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Prvý krát sa v ňom elektronicky ukladajú účtovné závierky za rok 2013.
 •  

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

obsahuje tieto súčasti:


 • Súvaha

 • Súvaha alebo bilancia je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív.
 • tlačivo "Úč POD 1 - 01" alebo SUV
 
 • Výkaz ziskov a strát

 • Výkaz ziskov a strát (tento výkaz sa volal aj výsledovka) je prehľadné usporiadanie všetkých výnosov a nákladov za určité obdobie, obyčajne rok.
 • Zachytáva náklady a výnosy v určitej štruktúre včítane výsledku hospodárenia (zisk/strata) za toto obdobie.
 • tlačivo "Úč POD 2 - 01" alebo VZaS
 
 • Poznámky

 • tlačivo "Úč POD 3 - 04" alebo POZ

Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky v podvojnom účtovníctve

obsahuje tieto súčasti:


 • Výkaz pre MÚJ

 • pre mikro účtovné jednotky je 5 stranový výkaz, ktorý má označenie "Úč MÚJ" a obsahuje údaje súvahové v časti Súvaha Úč MÚJ 1 - 01 a výsledkové v časti Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01
 
 • Poznámky

 • Poznámky sú tlačivo - výkaz, ktorý má označenie Úč MÚJ 3 - 01

 •  

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

obsahuje tieto súčasti:


 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch

 • tlačivo "Úč FO 1 - 01" alebo VPaV
 
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

 • tlačivo "Úč FO 2 - 01" alebo VMaZ