AKTUÁLNA Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

platná od 2011 - 2013

  • Od roku 2009 sú účtovné výkazy v EUR alebo €, zaokrúhlené na celé eurá.
  • Do roku 2008 sú účtovné výkazy v SK, zaokrúhlené na tisíce SK.
  • Súvaha je tlačivo alebo formulár, ktorý je súčasťou účtovnej závierky. Papierový dokument je zelený.
  • Výkaz ziskov a strát je tlačivo alebo formulár, ktorý je súčasťou účtovnej závierky. Papierový dokument je zelený.
  •  

Súvaha s prepojením

  • Úč POD 1 - 01

AKTÍVA

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abcBrutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
 SPOLU MAJETOK r . 002 + r. 030 + r. 061001    
A.Neobežný majetok r . 003 + r. 011 + r. 021002    
A.I.Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)003    
A.I.1.Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/004    
2.Softvér (013) - /073, 091A/005    
3.Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/006    
4.Goodwill (015) - /075, 091A/007    
5.Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/008    
6.Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093009    
7.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) – 095A010    
A.II.Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)011    
A.II.1.Pozemky (031) - 092A012    
2.Stavby (021) - /081, 092A/013    
3.Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/014    
4.Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/015    
5.Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/016    
6.Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/017    
7.Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094018    
8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A019    
9.Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098020    
A.III.Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)021    
A.III.1.Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A022    
2.Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A023    
3.Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A024    
4.Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A025    
5.Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A026    
6.Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A027    
7.Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A028    
8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A029    
B.Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055030    
B.I.Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)031    
B.I.1.Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/032    
2.Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/033    
3.Výrobky (123) - 194034    
4.Zvieratá (124) - 195035    
5.Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/036    
6.Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A037    
B.II.Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)038    
B.II.1.Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A039    
2.Čistá hodnota zákazky (316A)040    
3.Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A041    
4.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A042    
5.Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A043    
6.Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A044    
7.Odložená daňová pohľadávka (481A)045    
B.III.Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)046    
B.III.1.Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A 315A, 31XA) - 391A047    
2.Čistá hodnota zákazky (316A)048    
3.Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A049    
4.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A050    
5.Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A051    
6.Sociálne poistenie (336) - 391A052    
7.Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A053    
8.Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A054    
B.IV.Finančné účty súčet (r . 056 až r. 060)055    
B.IV.1.Peniaze (211, 213, 21X)056    
2.Účty v bankách (221A, 22X +/-261)057    
3.Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA058    
4.Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)059    
5.Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291060    
C.Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)061    
C.1.Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)062    
2.Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)063    
3.Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)064    
4.Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)065    
       

PASÍVA

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predcházajúce účtovné obdobie
abc45
 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121066  
A.Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087067  
A.I.Základné imanie súčet (r. 069 až 072)068  
A.I.1.Základné imanie (411 alebo +/- 491)069  
2.Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)070  
3.Zmena základného imania +/- 419071  
4.Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)072  
A.II.Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)073  
A.II.1.Emisné ážio (412)074  
2.Ostatné kapitálové fondy (413)075  
3.Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)076  
4.Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)077  
5.Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)078  
6.Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)079  
A.III.Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)080  
A.III.1.Zákonný rezervný fond (421)081  
2.Nedeliteľný fond (422)082  
3.Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)083  
A.IV.Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086084  
A.IV.1.Nerozdelený zisk minulých rokov (428)085  
2.Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)086  
A.V.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)087  
B.Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118088  
B.I.Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)089  
B.I.1.Rezervy zákonné dlhodobé (451A)090  
2.Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)091  
3.Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)092  
4.Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)093  
B.II.Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)094  
B.II.1.Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)095  
2.Čistá hodnota zákazky (316A)096  
3.Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)097  
4.Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)098  
5.Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)099  
6.Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100  
7.Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101  
8.Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102  
9.Záväzky zo sociálneho fondu (472)103  
10.Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104  
11.Odložený daňový záväzok (481A)105  
B.III.Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106  
B.III.1.Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)107  
2.Čistá hodnota zákazky (316A)108  
3.Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109  
4.Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110  
5.Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111  
6.Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112  
7.Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)113  
8.Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)114  
9.Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115  
10.Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116  
B.IV.Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/-/255A)117  
B.V.Bankové úvery r. 119 + r. 120118  
B.V.I.Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)119  
2.Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120  
C.Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121  
C.1.Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122  
2.Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123  
3.Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124  
4.Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125  
     

Výkaz ziskov a strát s prepojením

  • Úč POD 2 - 01
OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predcházajúce účtovné obdobie
abc12
I.Tržby z predaja tovaru (604, 607)01  
A.Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)02  
+Obchodná marža r. 01 - r. 0203  
II.Výroba r. 05 + r. 06 + r. 0704  
II.1.Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602,606)05  
2.Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)06  
3.Aktivácia (účtová skupina 62)07  
B.Výrobná spotreba r. 09 + r. 1008  
B.1.Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)09  
2.Služby (účtová skupina 51)10  
+Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 0811  
C.Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)12  
C.1.Mzdové náklady (521, 522)13  
2.Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)14  
3.Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)15  
4.Sociálne náklady (527, 528)16  
D.Dane a poplatky (účtová skupina 53)17  
E.Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)18  
III.Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)19  
F.Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)20  
G.Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)21  
IV.Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)22  
H.Ostatné náklady na hospodárskou činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)23  
V.Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)24  
I.Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)25  
*Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 + (- r.24) - (- r.25)26  
VI.Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)27  
J.Predané cenné papiere a podiely (561)28  
VII.Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 3229  
VII.1.Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)30  
2.Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)31  
3.Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)32  
VIII.Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)33  
K.Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)34  
IX.Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)35  
L.Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)36  
M.Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 56537  
X.Výnosové úroky (662)38  
N.Nákladové úroky (562)39  
XI.Kurzové zisky (663)40  
O.Kurzové straty (563)41  
XII.Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)42  
P.Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)43  
XIII.Prevod finančných výnosov (-)(698)44  
R.Prevod finančných nákladov (-)(598)45  
*Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) - (-r.45)46  
**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.4647  
S.Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 5048  
S.1.- splatná (591, 595)49  
2.- odložená (+/- 592)50  
**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 4851  
XIV.Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)52  
T.Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)53  
*Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 5354  
U.Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 5755  
U.1.- splatná (593)56  
2.- odložená (+/- 594)57  
*Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 5558  
***Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47 + r.54]59  
V.Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60  
***Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r. 51 + r. 58 - r. 60]61  

Súvaha tlačivo 2011 - 2013


Výkaz ziskov a strát tlačivo 2011 - 2013


Poznámky tlačivo


Na stiahnutie v pdf


 
 
  • Poznámky

namePoznámky 2011