Cenina

 • je chránená nepeňažná tlačovina. Preukazuje hodnotu, ktorá je na nej napísaná. Pri tlači cenín sa v dnešnej dobe používajú moderné ochranné prvky. Ceniny sú obyčajne už pri tlači číslované.
 • je účelový platobný prostriedok v určitej hodnote, ktorá slúži ako ekvivalent (náhrada) peňazí, len pre vymedzený účel nebo účely, napríklad na úhradu určitých služieb, na platby určitých poplatkov, na nákup určitého tovaru alebo služieb. Hodnota ceniny nahrádza platobný prostriedok pri jej použití.
 • úplný výpočet druhov cenín neexistuje, nové druhy cenín vznikajú a niektoré staré zanikajú. Ako prvé ceniny sa začali požívať pravdepodobne poštové známky. V účtovníctve ceniny sú najmä poštové známky, kolky, stravné lístky,  telefónne karty,  a ostatné karty, diaľničné známky, kontrolné nálepky a pod. Ide o papierové tlačoviny alebo rôzne plastové karty, ktoré majú určenú hodnotu.
 • Pozor ceniny nie sú napríklad bankové platobné karty, rôzne čipové karty používané v MHD (nemajú určenú hodnotu). Ceninami taktiež nie sú bankovky, mince, cenné papiere (včítane zmeniek a šekov) a pod.
 • Papierový cestovný lístok, na ktorom je vytlačená hodnota je ceninou, čipová karta, ktorú sa "dobíja na určitú hodnotu", z ktorej sa odpisuje čiastka pri použití ceninou nie je.
 • Účtovná jednotka ceniny, ktorá nakupuje pre svoje potreby ich eviduje na účte 213.
 • Účtovná jednotka, ktorá si dáva tlačiť ceniny, ich eviduje na podsúvahových účtoch.

Poštové známky

 • Poštová známka slúži na zaplatenie poplatku za doručenie zásielky. V súčasnosti ide obyčajne o malý papierový štvorček, ktorý sa nalepí na vyhradené miesto adresnej strany zásielky (spravidla v pravom hornom rohu) a pri balíkoch medzinárodného styku na vyhradené miesto poštovej sprievodky.

Kolky

 • Kolok je doklad o zaplatení poplatku za spoplatnené konanie (úkon) orgánu verejnej správy, súdu alebo o osvedčení určitej skutočnosti.

Stravné lístky

 • Stravný lístok (stravná poukážka) je cenina ktorú prijímajú reštauračné zariadenia a obchody ako platidlo. Najčastejšie využívajú stravné lístky zamestnávatelia, ktorí prostredníctvom stravných lístkov zabezpečujú svoju zákonnú povinnosť voči zamestnancom.

Diaľničné známky

 • Diaľničná známka je nálepka, napr. na sklo, ktorou musia byť označené vymedzené vozidlá, ak chcú počas istého obdobia používať vymedzené cesty. Je to jedna z foriem spoplatnenia používania ciest, ktorá sa uplatňuje v niektorých štátoch.

Kontrolné nálepky, kontrolné známky

 • Kontrolné nálepky alebo známky sa používajú na overenie špecifických, obyčajne zákonom vyžadovaných povinností. V súčasnosti ide napr. o označenie vykonanej technickej kontrole vozidla (STK), emisnej kontrole vozidla (EK), označenie spotrebiteľského balenia liehu, cigariet.