Zjednodušený popis

ECB - Európska centrálna banka

  •  

Národná banka Slovenska

  •  

Banky so sídlom na území SR

  • Banka je právnická osoba so sídlom na území SR založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové povolenie. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. Jednou zo základných podmienok na udelenie bankového povolenia je peňažný vklad do základného imania banky a to najmenej 16 600 000 eur a peňažný vklad do základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, najmenej 33 200 000 eur.

Pobočky zahraničných úverových inštitúcií

  • V súvislosti s nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 1. mája 2004 môžu úverové inštitúcie so sídlom v Európskom hospodárskom priestore vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky bez povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, ak im takéto povolenie bolo udelené v domovskej krajine.
  • Úverové inštitúcie na území iného členského štátu môžu vykonávať niektoré činnosti, buď prostredníctvom založenia pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie alebo voľným poskytovaním cezhraničných služieb úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie a ktorá podlieha dohľadu príslušného členského štátu, za predpokladu, že sa jej povolenie vzťahuje na tieto činnosti.
  • Princíp jedného povolenia platí len na tie činnosti, ktoré sú explicitne vymenované v § 2 ods. 1 a 2 zákona o bankách a prílohe I Smernice. Na výkon iných činností je nutné dodatočné povolenie (licencia) udelené v hostiteľskom štáte.
  • Pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je organizačná zložka úverovej inštitúcie umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva najmä bankové činnosti.
  • Na udelenie povolenia pre zahraničnú úverovú inštitúciu so sídlom mimo územia európskeho hospodárskeho priestoru na vykonávanie činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky musia byť splnené podmienky v zmysle zákona o bankách, najmä dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou úverovou inštitúciou jej pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky.

Centrálne banky členských krajín Európskej únie