Pracovno-právne vzťahy

 • Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom upravuje Zákonník práce 311/2001 Z.z.
 • Zákonník práce je platný zákon pre všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na to či sú živnostníkmi, obchodné spoločnosti, iné subjekty a pod., bez ohľadu na to, či vedú podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.
 •  

Obsah zákonníka práce - hlavné časti

 • Čl.1-Čl.11 ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • § 1-40 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • § 41-84 DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER
 • § 85-117 TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU
 • § 118-135 ŠTVRTÁ ČASŤ MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK
 •  § 136-145   PIATA ČASŤ PREKÁŽKY V PRÁCI
 • § 146-150 ŠIESTA ČASŤ OCHRANA PRÁCE
 • § 151-176 SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
 • § 177-222 ÔSMA ČASŤ NÁHRADA ŠKODY
 • § 223-228a DEVIATA ČASŤ DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
 • § 229-250a   DESIATA ČASŤ KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • § 251-256   JEDENÁSTA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • PRÍL.1 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce
 • Príl.1a MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM
 • Príl.2 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Smernica Rady 91/383/EHS

Hlavný pracovný pomer upravujú § 41-84

 •  

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravujú § 223-228a

RokDohoda o vykonaní práce § 226Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227Dohoda o pracovnej činnosti § 228a
2013nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku u všetkých zamestnávateľovštatút žiaka SŠ alebo štatút študenta VŠ do 26 rokov, v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, najdlhšie však za 12 mesiacovv rozsahu najviac 10 hodín týždenne, na určitú dobu alebo na neurčitý čas
 • Uzatvárajú písomne, inak sú neplatné.

Minimálne mzdové nároky upravuje § 120 Zákonníka práce a PRÍLOHA 1

 • Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len "stupeň") príslušného pracovného miesta.
 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť stupeň náročnosti vykonávanej práce 2, ale môže mu určiť mzdu vyššiu ako 1,2 násobok minimálnej mzdy. V pracovnej zmluve alebo platovom výmere obyčajne určí mzdu v celých eurách.
StupeňKoeficient minimálnej mzdyPRÍL.1 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:
11,0a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov
21,2b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov
31,4c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
41,6d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
51,8e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
62,0f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
 •