• Účet má aktívny zostatok, na strane MD.

  • Aktíva sa vykazujú v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve v súvahe alebo v jednoduchom účtovníctve vo výkaze o majetku a záväzkoch.
  • Aktíva môžeme chápať aj ako majetok.
  • Aktíva môžeme členiť na obežné a neobežné.
  • Aktíva môžeme členiť aj na dlhodobé a krátkodobé.
  • Aktíva sú ekonomické prostriedky v hodnotovom vyjadrení, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov.
  • Aktívami môžu byť aj hodnoty, ktoré nie sú zachytené priamo v účtovných výkazoch, ale uvedené napríklad v poznámkach (rôzne licencie, certifikáty, kvalita zamestnancov a pod.)