Zostatok

 • Účet 521 Mzdové náklady má konečný zostatok na strane MD
  NÁKLADY
  Výkaz ziskov a strát

Zjednodušený popis

Hrubá mzda

Tabuľka minimálnej mzdy v SR od roku 1993

RokMin. mzda SKKMin. mzda EURHod. mzda SKKHod. mzda EURPlatí odZ.z.
2015 380,00 2,1841.1.2015297/2014
2014 352,00 2,0231.1.2014321/2013
2013 337,70 1,9411.1.2013326/2012
2012 327,20 1,881.1.2012343/2011
2011 317,00 1,8221.1.2011408/2010
2010 307,70 1,7681.1.2010441/2009
2009 295,50 1,6981.1.2009422/2008
20088100268,8746,601,551.2.2008663/2007
20078100268,8746,601,551.10.2007450/2007
20067600252,2743,701,451.10.2006540/2006
20056900229,0439,701,321.10.2005428/2005
20046500215,7637,401,241.10.2004525/2004
20036080201,8235,001,161.10.2003400/2003
20025570184,8932,001,061.10.2002514/2002
20024920163,3128,300,9417.4.2002226/2002
20014920163,3126,600,883.10.2001411/2001
20004400146,0523,800,791.10.2000298/2000
20004000132,7821,600,721.1.2000346/2009
19993600119,5019,400,641.4.199956/1999
1998300099,5816,200,541.1.1998366/1997
1997270089,6214,600,481.4.199690/1996
1996270089,6214,600,481.4.199690/1996
1995245081,3313,300,4412.10.1993248/1993
1994245081,3313,300,4412.10.1993248/1993
1993245081,3313,300,4412.10.1993248/1993

Pracovno-právne vzťahy

 • Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom upravuje Zákonník práce 311/2001 Z.z.
 • Zákonník práce je platný zákon pre všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na to či sú živnostníkmi, obchodné spoločnosti, iné subjekty a pod., bez ohľadu na to, či vedú podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.
 •  

Obsah zákonníka práce - hlavné časti

 • Čl.1-Čl.11 ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • § 1-40 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • § 41-84 DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER
 • § 85-117 TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU
 • § 118-135 ŠTVRTÁ ČASŤ MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK
 •  § 136-145   PIATA ČASŤ PREKÁŽKY V PRÁCI
 • § 146-150 ŠIESTA ČASŤ OCHRANA PRÁCE
 • § 151-176 SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
 • § 177-222 ÔSMA ČASŤ NÁHRADA ŠKODY
 • § 223-228a DEVIATA ČASŤ DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
 • § 229-250a   DESIATA ČASŤ KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • § 251-256   JEDENÁSTA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • PRÍL.1 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce
 • Príl.1a MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM
 • Príl.2 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Smernica Rady 91/383/EHS

Hlavný pracovný pomer upravujú § 41-84

 •  

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravujú § 223-228a

RokDohoda o vykonaní práce § 226Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227Dohoda o pracovnej činnosti § 228a
2013nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku u všetkých zamestnávateľovštatút žiaka SŠ alebo štatút študenta VŠ do 26 rokov, v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, najdlhšie však za 12 mesiacovv rozsahu najviac 10 hodín týždenne, na určitú dobu alebo na neurčitý čas
 • Uzatvárajú písomne, inak sú neplatné.

Minimálne mzdové nároky upravuje § 120 Zákonníka práce a PRÍLOHA 1

 • Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len "stupeň") príslušného pracovného miesta.
 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť stupeň náročnosti vykonávanej práce 2, ale môže mu určiť mzdu vyššiu ako 1,2 násobok minimálnej mzdy. V pracovnej zmluve alebo platovom výmere obyčajne určí mzdu v celých eurách.
StupeňKoeficient minimálnej mzdyPRÍL.1 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:
11,0a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov
21,2b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov
31,4c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
41,6d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
51,8e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
62,0f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
 •