Vydané faktúry

 • Faktúry, ktoré odchádzajú od nás voláme vydané faktúry, odoslané faktúry, odberateľské faktúry.

 • V účtovníctve nám vzniká ich zaúčtovaním pohľadávka z obchodného styku. Na strane MD bude účet 311, na strane D bude účet výnosov 6xx
 • Číslovanie vydaných faktúr

 • Prideľujeme im čísla v akom poradí ich vystavujeme a zachytávame ich v knihe vydaných, odoslaných, odberateľských faktúr.
 • Číslovanie si môžeme zvoliť ľubovolné, obyčajne používame číselné rady, ktoré nám, ponúka softvér.
 • Malé firmy vedú jednu číselnú radu pre všetky typy faktúr.
 • Väčšie firmy používajú viacero číselných radov, napr. vydané faktúry tovarové, službové a pod.
 • Niektoré firmy používajú aj členenie číselných radov podľa činnosti, umiestnenia prevádzkarne, zákazky a pod.
 • Číslo vydanej faktúry býva obyčajne aj variabilným symbolom (VS), ktorý zadáva odberateľ pri úhrade.
 • Treba si uvedomiť, že VS môže byť iba číselný údaj (bankový štatndard). Preto je vhodné používať pri vydaných faktúrach rôzne kombinácie čísel a nedopĺňať ich písmenami, lomítkami, medzerami a pod..
 • Nesprávne vytvorené poradové číslo faktúry a VS bude robiť problémy odberateľom pri ich nahrávaní do účtovných softvérov, pri automatických prenosoch z a do internetbankingov, pri zadávaní prevodných príkazov.
 • Pri automatickom prenose, importoch bankových operácii do informačných softvérov potom tieto údaje nie je možné párovať automaticky, musíme to robiť ručne.
 • Veľké informačné softvéry alebo firmy, ktoré majú obrovské množstvo drobných platieb, majú vytvorené nad klasickým párovaním podľa VS ďalšie kritéria, podľa bankového účtu, z ktorého prišla platba, podľa špecifického symbolu a pod.

Príklady číslovania vydaných faktúr
ČísloTextVýhody - nevýhody
rrrr0001rrrr - rok 2013, 2014, atd., 0001 poradové číslo vydanej faktúrydoporučenie
2013 0001Vydaná faktúra v roku 2013, prvámedzeru VS nezoberie
2013/0001Vydaná faktúra v roku 2013, prválomítko VS nezoberie
20130000000001Vydaná faktúra v roku 2013, prváVS môže mať 10 miest
00012013Vydaná faktúra v roku 2013, prváobyčajne softvér automaticky ponúka nasledujúce poradové číslo (00012014), má byť (00022013)
2013T0001Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvá písmeno VS nezoberie
2013001Vydaná faktúra v roku 2013 prvádoporučené číslovanie, ak predpokladáme 999 vydaných faktúr za rok
20130001Vydaná faktúra v roku 2013, prvádoporučené číslovanie, ak predpokladáme viac ako 999 vydaných faktúr za rok (9999)
201310001Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvádoporučené číslovanie, tovar znamená 1 za rokom
2013010001Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvádoporučené číslovanie, tovar znamená 01 za rokom
1301000001Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvádoporučené číslovanie, tovar 01 za rokom, predpokladáme cca 999999 vydaných faktúr
201320001Vydaná faktúra v roku 2013, službová, prvádoporučené číslovanie, služba znamená 2 za rokom
2013020001Vydaná faktúra v roku 2013, službová, prvádoporučené číslovanie, služba znamená 02 za rokom

Prijaté faktúry

 • Faktúry, ktoré prichádzajú k nám voláme prijaté faktúry, došlé faktúry, dodávateľské faktúry.

 • V účtovníctve nám vzniká ich zaúčtovaním záväzok z obchodného styku.

Bankové výpisy

Pokladničné doklady

Interné doklady, iné

315 - Ostatné pohľadávky