Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Oznámenie o zmene termínu elektronickej komunikácie zo strany správcu dane smerom k daňovému subjektu

  • Finančné riaditeľstvo SR oznamuje daňovým subjektom, ktoré sú povinné doručovať podania elektronickými prostriedkami, že povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami zo strany správcu dane podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) sa posúva od 1. 1. 2016.
  • Na základe uvedeného od 1.1.2016 finančná správa:
  • bude doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami daňovým subjektom vymedzeným v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a daňovým subjektom, ktoré o to požiadajú;
  • sprístupní daňovým subjektom osobnú internetovú zónu;
  • sprístupní daňovým subjektom elektronický výpis z ich osobného účtu ako aj potvrdenie o stave osobného účtu.
  • Informácia:

  • Zákonom č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol v čl. IV novelizovaný zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tejto novely daňového poriadku sa posúva povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami zo strany správcu dane.