Účtovné odpisy

Daňové odpisy

Doba odpisovania a odpisové skupiny DHM

 • V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb 120) do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 ZoDP
 Odpisová skupina1234
2004 - 2014Doba odpisovania v rokoch461220
Daňové odpisy DHM
  Rovnomerné odpisovanie Koeficient pre zrýchlené odpisovanie  
Odpisová skupinaDoba odpisovaniaRočný odpisOdpisová skupinaV prvom roku odpisovaniaV ďalších rokoch odpisovaniaPre zvýšenú zostatkovú cenu
14 roky1/41454
26 rokov1/62676
312 rokov1/123121312
420 rokov1/204202120
 • do konca roka 2011 sa počítal ročný odpis, bez ohľadu na dátum zaradenia DHM do užívania.

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

 • Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

 • Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.
 • Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku takto:

 • a) v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,
   
  b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.
 • Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú takto:

 • a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
   
  b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.