315 - Ostatné pohľadávky

59/2013

OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11.decembra 2013 č. MF/15464/2013-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
 • § 1
 • Základné ustanovenie
 • (1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.
 • (2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 až 4 a v prílohe č. 1.
 • (3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v rozsahu údajov uvedených v § 2 až 4 a v prílohe č.1; vysvetlivky sa do registra účtovných závierok neukladajú. Na iné účely ako podľa prvej vety sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát ako je uvedené v prílohe č. 1 pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením.
 • § 2
 • Súvaha
 • (1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu.
 • (2) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy. V stĺpci 2 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V aktívach súvahy sú medzi dvoma lomkami uvedené čísla účtov, ktoré tvoria oprávky a opravné položky k majetku.
 • (3) V súvahe v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 • (4) Konečné zostatky analytických účtov, na ktorých sa účtuje vymedzený ekonomický obsah skutočností alebo ak tento vymedzený ekonomický obsah skutočností tvoria konečné zostatky syntetických účtov 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, sa v súvahe podľa charakteru zostatku vykazujú na strane aktív alebo na strane pasív.
 • (5) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.
 • (6) Číselné údaje v súvahe sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov v súvahe sa suma v riadku 01 stĺpci 1 rovná sume v riadku 25 stĺpci 3 a suma v riadku 01 stĺpci 2 sa rovná sume v riadku 25 stĺpci 4.
 • (7) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy. V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 2 a 4 nevykazujú.
 • (8) Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky sa v súvahe nevykazujú údaje v stĺpcoch 2 a 4.
 • (9) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.
 • (10) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.
 • § 3
 • Výkaz ziskov a strát
 • (1) Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu. Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.
 • (2) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 • (3) Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 39 stĺpci 1 sa rovná sume v súvahe riadku 34 stĺpci 3 a suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 39 stĺpci 2 sa rovná sume v súvahe riadku 34 stĺpci 4.
 • (4) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.
 • (5) Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za obdobie, za ktoré sa požaduje zostavenie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu2). Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.
 • § 4
 • Poznámky
 • (1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
 • (2) V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č.1. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.
 • (3) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách.
 • § 5
 • Prechodné ustanovenia
 • (1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014.
 • (2) Pri zostavení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v priebehu roka 2014 sa postupuje podľa osobitného predpisu.3) Na účely uvádzania údajov v poznámkach môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto opatrenia.
 • (3) Pri zostavení prvej riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 sa na účely vykazovania v stĺpcoch 2 a 4 súvahy konečné stavy súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy. Pri zostavení prvej riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát sa položky nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.
 • § 6
 • Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
 • § 7
 • Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 • Peter Kažimír, v.r.
 • podpredseda vlády a minister financií

Poznámky

 • 1 ) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. § 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).
 • 2 ) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 3 ) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 •  

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/15464/2013-74

 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013).
 •  

Vysvetlivky

 • (1) Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v položke súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na ekonomický obsah účtovej skupiny.
 • (2) Písmeno „A“ za číslom účtu sa uvádza pri označovaní analytického účtu.
 • (3) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
 • (4) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 • (5) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
 • (6) Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
 • Použité skratky
 • č. r. – číslo riadku
 • r. – riadok
 • PSČ – poštové smerovacie číslo
 •