• Informácie o Kontrolnom výkaze na webe Finančnej správy sa dajú nájsť TU. Pokiaľ sa tento odkaz nezmení!

 • Kontrolný výkaz súvisí s účtovaním na účet 343 DPH

  KONTROLNÝ VÝKAZ
  DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

  • KV sa bude podávať spolu s DP DPH od 01.01.2014. Môže sa podať iba elektronicky.
  nameKontrolný výkaz VZOR
  namePoučenie ku kontrolnému výkazu
  namePoučenie ku kontrolnému výkazu Dodatok č.1

  INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY


  Manuál praktických informácií k vypĺňaniu kontrolného výkazu DPH

   
  nameManuál k vypĺňaniu KV
  14.01.2015
  nameManuál k vypĺňaniu KV
  09.04.2014
  nameManuál k vypĺňaniu KV
  23.02.2014
  • Vypracovalo:
   Finančné riaditeľstvo SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť
   február 2014

  Vykazovanie dokladov z ERP v KV

  • Usmernenie k vykazovaniu dokladu vyhotoveného ERP, ktorý má všetky náležitosti faktúry, v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Platiteľ dane môže v zmysle § 74 ods. 3 zákona o DPH vyhotoviť zjednodušenú faktúru.
   
  nameVykazovanie dokladov z ERP v kontrolnom výkaze
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Február 2014

  Vykazovanie opravných faktúr v KV

  • Usmernenie k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Za faktúru sa považuje každý doklad podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, ktorý mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (ďalej len „opravná faktúra“).
   
  nameVykazovanie opravných faktúr v kontrolnom výkaze
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  Vykazovanie nadobudnutia tovaru z EU KV

  • Usmernenie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Kde a ktoré údaje o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vykazuje platiteľ dane.
   
  nameVykazovanie nadobudnutia tovaru z EU v kontrolnom výkaze
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  Uvádzanie IČ DPH KV

  • Usmernenie k uvádzaniu identifikačného čísla odberateľa alebo dodávateľa v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Vysvetlenie upresňuje uvádzanie IČ DPH a údaje u neplatiteľov DPH.
   
  nameUvádzanie IČ DPH v kontrolnom výkaze
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  Usmernenie k tovarom - prenos DP v tuzemsku

  • Usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Zatriedenie mobilných telefónov a integrovaných obvodov
   
  nameZatriedenie tovarov v kontrolnom výkaze
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  Usmernenie k zálohám pri prenose DP

  • Usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • V prípade, že dodávateľ, platiteľ dane, požaduje od kupujúceho, platiteľa dane, platbu pred dodaním tovaru patriaceho do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, pri posúdení osoby povinnej platiť daň je rozhodujúci základ dane (bez DPH) dohodnutý za dodanie tovaru.
   
  nameZálohy za tovar s prenosom daňovej povinnosti
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  Podávanie KV

  • Usmernenie k podávaniu kontrolného výkazu podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Upresňuje v ktorých prípadoch platiteľ dane nie je povinný podať kontrolný výkaz, ktoré údaje sa v kontrolnom výkaze neuvádzajú atď.
   
  namePodávanie kontrolného výkazu
  • Vypracoval:
   Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
   Odbor daňovej a colnej metodiky

   Január 2014

  KONTROLNÝ VÝKAZ DPH  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • Všeobecné informácie o podávaní kontrolného výkazu, kto, ako, čo sa v ňom uvádza, sankcie za nesplnenie povinnosti.
   
  nameInformácie o podávaní kontrolného výkazu
  • Vydalo:
   Finančné riaditeľstvo SR
   Odbor podpory a služieb pre verejnosť

   december 2013

  Otázky a odpovede ku KV DPH

  • V tejto časti nájdete konkrétne otázky a odpovede ku kontrolnému výkazu. Materiál je rozdelený na technickú a metodickú časť.
   
  nameOtázky a odpovede ku kontrolnému výkazu
  • Vydalo:
   Finančné riaditeľstvo SR
   Odbor podpory a služieb pre verejnosť

   december 2013