Zjednodušený popis

  • Účet 343 môže mať konečný zostatok na strane MD alebo DAL, podľa toho za zachytáva aj v súvahe v aktívach alebo v pasívach.

  • Súvahový účet A, P
  • Inventarizácia
  • Daň z pridanej hodnoty patrí medzi nepriame dane.
  • Účtovná jednotka tu zachytáva svoj vzťah voči štátnemu rozpočtu. Nárok na odpočítanie DPH na strane MD a svoju daňovú povinnosť na DPH na strane DAL.
Chronologický vývoj zákona
 Zákony o nepriamej daniPlatnosť od
 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty01.05.2005 *
 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty01.01.1996
 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty01.01.1993
 73/1952 Zb. o dani z obratu01.01.1953
 283/1948 Sb. o všeobecnej dani01.01.1949
  • * Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
  • Rôzne opatrenia, metodické usmernenia a ostatné informácie o podávaní výkazov na DPH nájdete:

  •  

Daňové priznanie na daň z pridanej hodnoty

Kontrolný výkaz DPH - KV DPH

Súhrnný výkaz DPH - SV DPH